"Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν ομονοία αδελφοί. "

                                                                                                                                 Ψαλμοί ρ': 30

Εδάφια

Στην κορυφή